2014-12-08

Zarządzenia PPIS w Słupsku

2021 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
3/2021 30.06.2021

zamieniające Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej PSSE w Słupsku

 2/2021

12.02.2021 r. wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej PSSE w Słupsku
 1/2021 12.02.2021 r.

powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Henryce Kisiel Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

 

 

 

 

 

 

 

2018 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
 2/2018 13.06.2018 r. przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym - nieobowiązuje
 1/2018 02.02.2018 r.

ustalenia zasad planowania i wykonywania budżetu w układzie zadaniowym

 

 

 

 

 

 

2017 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
4/2017 01.12.2017 r.

powołania Komisji ds. zniszczenia produktów uznanych za środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne

3/2017 17.11.2017 r.

sposobu ustalania i pobierania opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

 2/2017 20.10.2017 r.

ustalenia sposobu powiadamiania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o nagłych zdarzeniach

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2016 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
 5/2016 29.04.2016 r.

zmieniające Zarządzenie 7/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego

 4/2016 29.04.2016 r.

ustalenia Planu Zarządzania Kryzysowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

 2/2016 21.03.2016 r.

zmieniające Zarządzenie 2/2015 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Henryce Kisiel Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - nieobowiązuje

 1/2016  22.01.2016 r.

powołania Państwowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
 2/2015 27.04.2015 r.

powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Henryce Kisiel Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - nieobowiązuje

 1/2015  27.04.2015 r.

stosowania w pracy komórek organizacyjnych Oddziału Nadzoru Sanitarnego dokumentów systemu zarządzania jakością

 

 

 

 

  

 

  
2014 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
 3/2014  21.05.2014 r.

przyznawania dodatku specjalnego

 

 

 

 

 

 

2013 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
7/2013 25.11.2013 r.

powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się