2014-12-22

Załatwianie spraw - Laboratorium Badania Żywności

Laboratorium Badania Żywności wykonuje badania zgodnie z zakresem badań.

 

Przed rozpoczęciem badań sporządzana jest z klientem umowa zwana dalej Umową-zleceniem oraz Protokół uzgodnień.

 

Podpisanie tych dokumentów uruchamia realizację badań. Wypełniany jest również

Protokół poboru próbek do badań w Laboratorium PBŻ na zlecenie klienta zewnętrznego.

 

Uwaga:

Z uwagi na stan epidemii badania wykonywane są w ograniczonym zakresie, po wcześniejszym szczegółowym uzgodnieniu warunków realizacji zlecenia i stwierdzeniu mozliwości pełnego zachowania rekomendowanych przez GIS zasad bezpieczeńswa.

 

Zawieranie umów-zleceń i przyjmowanie próbek:

Od poniedziałku do- środy w godzinach 8:00 - 13:00.

osobiście w siedzibie PSSE w Słupsku w pokoju 233 (wejście główne, II piętro)

 

Wstępne informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: (59) 843-12-91 wew. 61

kontaktując się z kierownikiem PBŻ J. Nowicką lub osobą upoważnioną.

 

 

Podczas uzgadniania bierze się pod uwagę następujące czynniki:

 

  • wymagania klienta łącznie z metodami, które mają być zastosowane (wymagania i metody muszą być jasno określone),
  • możliwości i środki laboratorium potrzebne do realizacji zlecenia,
  • termin realizacji,
  • cenę badań.


Koszty badań naliczane są na podstawie cennika usług obowiązującego w PSSE w Słupsku.


Wszelkie różnice pomiędzy zamówieniem (ofertą) klienta a umową, powinny być wyjaśnione przed rozpoczęciem prac.

 

Ustalenia zawarte w Umowie-zleceniu i Protokole uzgodnień są obowiązujące dla obu stron od momentu ich podpisania. Wprowadzenie dodatkowych ustaleń lub ich zmiana wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy-zlecenia.

 

Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne środków spożywczych i wymazów czystościowych w oparciu o metody znormalizowane, a stosowane metody badawcze są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (nr Certyfikatu Akredytacji: AB 572).

 

Laboratorium przeprowadza ocenę składu i znakowania środków spożywczych, w oparciu o obowiązujące przepisy.


Laboratorium służy pomocą przy ustalaniu zakresu badań.


Badania są prowadzone przez kompetentny i doświadczony personel.

Wysoki poziom wykonywanych badań potwierdzają wyniki systematycznego uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

 

Laboratorium Badań Żywności Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Słupsku wydaje atesty:

 

  • na grzyby świeże (bezpłatne),
  • na grzyby suszone (płatne),

w oparciu o rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672 z późn. zm..

 

Wzory stosowanych Umów-Zleceń i Protokołu uzgodnień wraz z przykładami ich wypełnienia podano w plikach pdf – poniżej

  • wzór Protokołu poboru próbek do badań w Laboratorium PBŻ na zlecenie klienta zewnętrznego - Pobierz plik - (pdf)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się