2014-12-22

Załatwianie spraw - Laboratorium Badania Wody i Gleby

 Laboratorium Badania Wody i Gleby wykonuje badania zgodnie z zakresem badań.

 

Uwaga:

Z uwagi na stan epidemii badania wykonywane są w ograniczonym zakresie, po wcześniejszym szczegółowym uzgodnieniu warunków realizacji zlecenia i stwierdzeniu mozliwości pełnego zachowania rekomendowanych przez GIS zasad bezpieczeńswa.

 

Zawieranie umów-zleceń od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30 - 15:05 pokój nr 302 (wejście główne, III piętro)

 

Przyjmowanie próbek do badań (pobranych przez certyfikowanego próbkobiorcę)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:30

po uzgodnieniu terminu pokój nr 302  (wejście główne, III piętro)

 

Kontakt: tel. 59 8431-291 w.28, fax 59 8438-155 e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl lub kpbw@psse.slupsk

Joanna Maćkowiak, Joanna Liput, Marzena Dargac, Barbara Wargin

 

Podstawą do rozpoczęcia procesu zawierania umowy z klientem jest złożenie przez niego zlecenia na piśmie, przesłanie faxem lub ustne zgłoszenie zamiaru zawarcia umowy. Przed przystąpieniem do prac sporządzana jest z klientem umowa zwana dalej Umową zleceniem oraz Protokół uzgodnień. Czynności te wykonuje Kierownik Laboratorium lub osoba przez niego upoważniona.

Jeden egzemplarz tych dokumentów jest przekazywany klientowi (wraz z fakturą), drugi pozostaje w Laboratorium.


Podczas uzgadniania bierze się pod uwagę następujące czynniki:

  • wymagania klienta łącznie z metodami, które mają być zastosowane (wymagania i metody muszą być jasno określone)
  • możliwości i środki laboratorium potrzebne do realizacji zlecenia
  • termin realizacji
  • cenę badań

 

Koszty badań naliczane są na podstawie cennika usług obowiązującego w PSSE w Słupsku.


Wszelkie różnice pomiędzy zamówieniem (ofertą) klienta a umową, powinny być wyjaśnione przed rozpoczęciem prac.

 

Podpisane Protokołu uzgodnień i Umowy-zlecenia uruchamia realizację badań. W przypadku klienta wewnętrznego (jednostki organizacyjne PIS) możliwe jest prowadzenie badań wg umowy ustnej, do czasu sformalizowania wymagań.

 

Ustalenia zawarte w Umowie-zleceniu i Protokole uzgodnień są obowiązujące dla obu stron od momentu ich podpisania. Wprowadzenie dodatkowych ustaleń lub ich zmiana wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy-zlecenia.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się