2014-12-17

Zadania Stanowisk pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Do zadań Stanowisk pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

 1. zadania ogóne:
  1. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
  2. sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania,
  3. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne pomieszczeń, sprzętu użytkowego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. zadania szczegółowe:
  1. prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem, rejestrów związanych z postępowaniem administracyjnym i mandatów karnych,
  2. ustalanie kierunków działania w celu zapewnienia należytego stanu sanitarno-higienicznego placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, szkół wyższych oraz ośrodków wypoczynku dzieci i młodzieży,
  3. nadzór nad warunkami higienicznymi środowiska dziecięco-młodzieżowego w żłobkach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
  4. nadzór nad warunkami higieny procesów nauczania,
  5. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach,
  6. opracowywanie ocen stanu higieniczno-sanitarnego obiektów oświatowo-wychowawczych,
  7. wystąpienia w sprawie stanu i warunków sanitarnych do organów prowadzących placówki oświatowo-wychowawcze,
  8. prowadzenie istotnych ze względów zdrowotnych spraw problemowych dotyczących środowiska dzieci i młodzieży – ocena, pomiary, próby, decyzje, kontrole doraźne,
  9. prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów, sporządzanie planów pracy i sprawozdań,
  10. przygotowywania projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  11. współpraca z SZNS w zakresie opiniowania projektów i odbioru obiektów pod względem higieniczno-sanitarnym,
  12. współpraca z komórkami organizacyjnymi Stacji w sprawach dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, zbiorowych zatruć i innych związanych z ochroną zdrowia dzieci i młodzieży w środowisku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym i placówkach wypoczynku,
  13. współudział w tworzeniu szkół promujących zdrowie, współdziałanie z organami administracji oświatowej, państwowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w sprawach ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się