2014-12-09

Zadania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Pprzedmioty Użytku należy:
 

 1. Zadania ogóne:
  1. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
  2. nadzór nad bezpieczeństwem i jakością zdrowotną żywności,
  3. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków zdrowotnych produkcji materiałów i obrotu materiałami i wyrobami  przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, produktami kosmetycznymi oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.
 2. Zadania szczegółowe:
  1. urzędowe kontrole w zakładach produkujących i wprowadzających do obrotu żywność, zakładach żywienia zbiorowego oraz środkach transportu żywności, zakładach produkcji i dystrybucji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych. Prowadzenie ewidencji i całości dokumentacji związanej z sprawowanym nadzorem,
  2. pobieranie próbek do badań laboratoryjnych żywności, wyrobów do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych oraz ocena ich jakości zdrowotnej,
  3. planowanie kontroli, sporządzanie planu poboru próbek oraz sprawozdawczość z nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, wyrobami do kontaktu z żywnością i produktami kosmetycznymi,
  4. uczestniczenie w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych, niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (RASFF) oraz produktach kosmetycznych (RAPEX),
  5. nadzór nad środkami spożywczymi, materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi zgłoszonymi do granicznej kontroli na terenie działalności PPIS w Słupsku,
  6. zatwierdzanie i rejestracja zakładów produkcji i obrotu żywnością oraz zakładów żywieniowych, rejestracja zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne,
  7. przygotowywania projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  8. współpraca z SZNS w zakresie opiniowania projektów i odbioru obiektów żywieniowo-żywnościowych pod względem higieniczno-sanitarnym i technologicznym,
  9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Stacji w sprawach dotyczących zapobiegania i zwalczania: chorób zakaźnych i pasożytniczych, zbiorowych zatruć pokarmowych, negatywnego wpływu czynników chemicznych na zdrowie ludzi,
  10. popularyzacja zasad higieny i racjonalnego żywienia,
  11. współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi oraz z jednostkami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się