2014-12-09

Zadania Sekcji Higieny Pracy

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:
 
 1. nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy,
 2. kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 3. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 4. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o produktach biobójczych,
 5. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie rozporządzenia w sprawie detergentów,
 6. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na   czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy,
 7. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy,
 8. prowadzenie nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i kategorii 3,
 9. analiza wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy,
 10. współpraca w zakresie ww. zadań z innymi służbami (Państwową Inspekcją Pracy, służbą medycyny pracy, Państwową Inspekcją Handlową, Policją, organami samorządu terytorialnego),
 11. prowadzenie spraw dotyczących chorób zawodowych,
 12. gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących środowiska pracy,
 13. opracowywanie planów pracy i zamierzeń oraz ich terminowa realizacja,
 14. opracowywanie bieżących zagadnień problemowych zlecanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 15. udzielanie porad i informacji w zakresie zagadnień merytorycznych dotyczących higieny  pracy,
 16.  udział w dodatkowych czynnościach zlecanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się