2014-12-08

Zadania Sekcji Higieny Homunalnej

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:
 

 1. zadania ogólne:
  1. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne  dotyczące w zakresie higieny środowiska a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czystości powietrza atmosferycznego, gleby; wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  2. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne  dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz transportu kolejowego i drogowego,
  3. rozpatrywanie wniosków dotyczących uciążliwości akustycznych, zanieczyszczeń powietrza, korozji biologicznej w mieszkaniach oraz obiektach użyteczności publicznej i innych wynikających z odrębnych przepisów,
  4. prowadzenie monitoringu wody przeznaczonej do spożycia, wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych,
  5. gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych,
  6. opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji oraz informacji do innych organów.
 2. zadania szczegółowe:
  1. prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem,
  2. opracowywanie rocznych planów pracy zagadnieniowych oraz liczbowych dla poszczególnych zadań tematycznych i kontrolowanych obiektów,
  3. przeprowadzanie kontroli:
   • urządzeń wodociągowych,
   • kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów i urządzeń atrakcji wodnych,
   • hoteli i moteli i innych obiektów hotelarskich,
   • zakładów, w których wykonywana jest działalność lecznicza,
   • zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej,
   • domów pomocy społecznej,
   • transportu drogowego i kolejowego,
   • terenów rekreacyjnych,
   • mieszkań, w przypadku zagrożeń czynnikami środowiskowymi lub podejrzenia choroby zakaźnej,
   • innych obiektów ewidencjonowanych i poza ewidencją ilościową,
  4. pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wód z basenów, urządzeń atrakcji wodnych, kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz opracowywanie ocen z prowadzonego nadzoru,
  5. opiniowanie i uczestniczenie w czynnościach wymagających szczególnego nadzoru sanitarnego w sprawach dot. postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
  6. opiniowanie wniosków dot. zagadnień higieny komunalnej dot. imprez masowych, regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin
  7. analiza i ocena materiałów dot. zagadnień problemowych higieny środowiska oraz opracowanie wniosków,
  8. współpraca z SZNS w zakresie odbioru obiektów pod względem higieniczno-sanitarnym,
  9. współpraca w zakresie ww. zadań z innymi organami (Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną, Policją, Strażą Gminną, organami samorządu terytorialnego),
  10. udzielanie porad i informacji w zakresie zagadnień merytorycznych dotyczących zagadnień higieny komunalnej,
  11. udział w dodatkowych czynnościach zlecanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się