2014-12-08

Zadania Sekcji Epidemilogii

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy:

 

 1. zadania ogólne:
  1. opracowanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej,
  2. opracowanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym oraz kontrola realizacji tych programów i planów,
  3. sprawowanie nadzoru epidemiologicznego oraz zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych,
  4. nadzór nad organizacją szczepień ochronnych i prowadzenie kontroli ich wykonania,
  5. przygotowanie projektów zarządzeń i decyzji, występowanie do innych organów w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 2. zadania szczegółowe w zakresie szczepień ochronnych:
  1. prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem,
  2. nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych,
  3. kontrole stanu uodpornienia populacji,
  4. planowanie stanu zaopatrzenia i zaopatrywanie w preparaty szczepionkowe podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym zakresie
  5. organizowanie szczepień ochronnych w sytuacjach epidemicznych,
  6. prowadzenie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi,
  7. analiza szczepień ochronnych i sprawozdawczości.
 3. zadania szczegółowe w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji:
  1. prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem,
  2. nadzór sanitarno-higieniczny i kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przez podmioty wykonujący działalność leczniczą,
  3. nadzór nad skutecznością dezynfekcji i sterylizacji,
  4. prowadzenie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
 4. zadania szczegółowe w zakresie zwalczania chorób zakaźnych:
  1. prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem,
  2. opracowywanie planów pracy i zamierzeń oraz ich terminowa realizacja,
  3. nadzór sanitarno-higieniczny i kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przez podmioty wykonujący działalność leczniczą,
  4. sprawowanie nadzoru nad ogniskami chorób zakaźnych i ich zwalczanie,
  5. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych,
  6. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych i epizootycznych w ogniskach i ich opracowanie,
   sprawowanie nadzoru nad nosicielami schorzeń jelitowych,
  7. nadzór i rejestracja zatruć pestycydami.
  8. opracowywanie i aktualizacja planów postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  9. udzielanie porad i informacji w zakresie zagadnień z zakresu epidemiologii,
  10. współpraca w zakresie ww. zadań z innymi organami (Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną, Izbami Lekarskimi i Pielęgniarskimi, Policją, organami samorządu terytorialnego),
  11. współpraca z SZNS w zakresie opiniowania projektów i odbioru obiektów,
  12. udział w dodatkowych czynnościach zlecanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  13. opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji oraz informacji do innych organów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się