2014-12-23

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46).

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 800 – 1000,
w czwartek w godz. 1400 – 1600.
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, ul. P. Skargi 8, w pokoju 105.

Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupsku właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność jest Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 tel. (58) 344-73-00.
 
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
Uwaga: Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
 
Skargi i wnioski muszą zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
 • adres wnoszącego

 

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie,
 • telefaxem,
 • pocztą elektroniczną,
 • ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku są rejestrowane w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Stacji, a rozpatrywane wg decyzji PPIS przez komórki merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).
 
Terminy załatwiana skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku załatwia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy:

 1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się