2015-01-09

Rejestry, ewidencje, archiwa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 
 1. Rejestr skarg i wniosków,
 2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE,
 3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 4. Rejestr pism wpływających i wypływających,
 5. Rejestr wydanych decyzji, postanowień i opinii,
 6. Rejestr mandatów karnych,
 7. Rejestr spraw skierowanych do sądu,
 8. Rejestr nosicieli antygenu Hbs,
 9. Rejestr nosicieli wirusa HCV,
 10. Rejestr stałych nosicieli duru brzusznego,
 11. Rejestr ozdrowieńców po zakażeniu pałeczkami Salmonella i Shigella
 12. Rejestr nosicieli pałeczek Salmonella i Shigella,
 13. Rejestr zatruć pokarmowych,
 14. Rejestry chorób zakaźnych podlegających opracowaniu wywiadem epidemiologicznym (prowadzonym według wytycznych GIS),
 15. Rejestr osób pokąsanych przez zwierzęta,
 16. Rejestr zgłoszeń osób podejrzanych o zatrucie środkami odurzającymi,
 17. Rejestr zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 18. Rejestr osób szczepionych przeciw wściekliźnie,
 19. Rejestr zawiadomień o zakażeniu gruźlicą,
 20. Rejestry w sprawie chorób zawodowych,
 21. Rejestr poboru próbek wody (do spożycia, z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów i urządzeń atrakcji wodnych),
 22. Rejestr wyników badań (wody do spożycia, z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów i urządzeń atrakcji wodnych), ewidencja elektroniczna,
 23. Wykaz kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli,
 24. Wykaz pracowników PSSE w Słupsku uprawnionych do poboru próbek wody (do spożycia, z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów i urządzeń atrakcji wodnych),
 25. Rejestr obiektów objętych nadzorem PSSE w Słupsku,
 26. Rejestr świadectw jakości zdrowotnej środków spożywczych przywożonych z zagranicy,
 27. Rejestr próbek pobranych w ramach urzędowej kontroli żywności,
 28. Rejestr spraw prowadzonych w systemie RASFF i RAPEX,
 29. Rejestr narażeń na czynniki szkodliwe w miejscu pracy.  

 

Składnica akt PSSE w Słupsku mieszcząca się w budynku przy ul. Piotra Skargi 8 prowadzi archiwizację zgodnie z obowiązującą Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach nie są ogólnodostępne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się