2014-11-10

Historia PSSE w Słupsku

Organizacja, nosząca obecnie nazwę „Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku”, ma bogate tradycje sięgające roku 1945, kiedy to po II wojnie światowej powołano na ziemiach Pomorza pierwsze urzędy nadzoru sanitarnego mające za zadanie realizację państwowej polityki ochrony zdrowia ludzkiego.

W zależności od zmieniających się koncepcji podziału administracyjnego Polski i sposobu sprawowania nadzoru różne były nazwy, zasięg działania i kompetencje tych instytucji. Były to w historycznej kolejności: Oddziały Sanitarno-Epidemiologiczne przy Wydziałach Zdrowia Rad Narodowych odpowiedniego szczebla, Kolumny Sanitarno-Epidemiologiczne, Inspektoraty Sanitarne i Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. W roku 1953 utworzono Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dla województwa koszalińskiego z siedzibą w Słupsku – w której zorganizowano laboratoria badawcze: komunalne, żywności, żywienia i przedmiotów użytku, środowiska pracy, bakteriologii i radiologii.

W latach 1975-1997, kiedy Polska dzieliła się na 49 województw – w Słupsku istniały dwie stacje: Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Z dniem 01.01.2000 r. dawną TSSE w Słupsku (w latach 1998-1999 noszącą już nazwę Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) i dawną WSSE w Słupsku (w latach 1998-1999 będącą Delegaturą WSSE w Gdańsku) scalono – tworząc Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku usytuowaną w strukturach władzy samorządowej. Do struktur Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej włączono też personel i część zadań dawnej Portowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustce (jako Sekcję Nadzoru Sanitarnego w Ustce).

Powiatowy Inspektor Sanitarny, działał na terenie miasta i powiatu słupskiego, ale Stacja wykonywała badania również dla przyległych powiatów (bytowskiego i człuchowskiego), kontynuując zadania WSSE Słupsk, z której wywodził się personel laboratoryjny.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej zniosła istnienie kolejowych inspektorów sanitarnych, tak więc od 1 stycznia 2001 r. Kolejową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku wcielono również do Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 133, poz. 1024) ustaliło, że właściwą dla prowadzenia nadzoru sanitarnego na terenie województwa pomorskiego dla obszarów przejść granicznych, drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych jest Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Gdyni. Wtedy zlikwidowano sekcję w Ustce, a zadania i kompetencje podzielono odpowiednio i przekazano częściowo do GSSE w Gdyni, a częściowo do PSSE w Słupsku.

Po 1 stycznia 2002 nastąpiła kolejna zmiana – Inspekcji Sanitarnej przywrócono przymiotnik „państwowa”, sytuując ją w pionie Ministra Zdrowia, a Stację przemianowano – na Powiatową. W tym samym czasie nastąpiła wewnętrzna reorganizacja w PSSE – dokonano rozdziału komórek organizacyjnych – wydzielając jako odrębne – pion Laboratoryjny i pion Nadzoru Sanitarnego.

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku z dniem 28.12.2004 r. uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 572, początkowo na wykonywanie badań żywności i wody, a potem także badań środowiska pracy i mikrobiologii lekarskiej i utrzymuje go do dzisiaj. Zakres akredytacji ulega systematycznemu rozszerzeniu o nowe metody badawcze i nowe dziedziny badań.

Od 01.01.2010 r. Inspekcje Sanitarną znów przeniesiono do struktur rządowej administracji zespolonej, pozostawiając tym razem przymiotnik „państwowa”. W rozumieniu przepisów stacja sanitarna pozostała zakładem opieki zdrowotnej, jedynie została skreślona z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia, a zarejestrowana w rejestrze ZOZ prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego.
Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna stała się podmiotem leczniczym zarejestrowanym w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego.

Zadania i zakres działania pozostały bez zmian.

Od 2000 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku ma swoją siedzibę w Słupsku w wolnostojącym czteropiętrowym budynku o powierzchni 1810 m2, zlokalizowanym przy ul. Piotra Skargi 8.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się